نام کتاب: جدول ترکیبات مواد غذایی

نویسندگان: مینا اسماعیلی، آناهیتا هوشیارراد

 

نام کتاب: درسنامه اصول تنظیم راهنمایی غذایی

نویسندگان: پروین میرمیران، گلاله اصغری