ویتامین D
مقدمه ویتامین D یکی از ویتامینهای محلول در چربی است که از دیرباز کاربرد داشته است. برای مثال در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی، روغن […]
ویتامین های محلول در آب
ویتامین برای توصیف گروهی از مواد مغذی به نام ریز مغذی های ضروری به کار می رود که در مقادیر کم برای حفظ سلامتی و […]
ویتامین های محلول در چربی
ویتامین برای توصیف گروهی از مواد مغذی به نام ریز مغذی های ضروری به کار می رود که در مقادیر کم برای حفظ سلامتی و […]
مواد معدنی
اصولاً مواد مغذی مورد نیاز بدن را به دو دسته درشت مغذی ها، ریزمغذی ها و آب تقسیم بندی می کنند. درشت مغذی ها شامل […]
منگنز
منگنز اولین بار در سال ۱۹۱۳ به عنوان جزئی از بافت حیوانی شناخته شد که کمبود آن تا سال ۱۹۳۱ تشریح نگردید. منگنز یک فلز […]
فسفر (قسمت دوم)
بیشترین میزان جذب فسفر در روده کوچک رخ می دهد. در نوزادان و کودکان بیشترین میزان جذب فسفر از رژیم غذایی به میزان ۶۵ تا […]
فسفر
فسفر توسط هنینگ براند و با جداسازی این ماده معدنی از ادرار در سال ۱۶۶۹کشف گردید. نامگذاری این عنصر بر اساس درخشش آن در مواجهه […]
عنصر مس
از ۲۰۰ سال قبل ریز مغذی مس که جزو مواد معدنی طبقه بندی می شود، در ترکیبات بدن گیاهان و بی مهرگان شناسایی شده بود، […]
معرفی ویتامین D3 و اهمیت آن
ترکیبات ﻧﻮﺗﺮﯾﺴــﯿﺘﯿﮑﺎل ﺑـﻪ اﺟﺰاﯾـﯽ از  ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ داﺷـﺘﻦ ﺧـﻮاص ﺗﻐﺬﯾﻪای ﭘﺎﯾﻪ، دارای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ارزﺷـﻤﻨﺪ و ﺳـﻼﻣﺘﯽ  ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ […]
سلنیوم
اولین بار سلنیوم در دهه ۱۹۳۰ مورد توجه قرار گرفت، زیرا دام هایی که در مناطق حاوی خاک با سلنیوم بالا چرا کرده بودند مسموم […]