ویتامین D
مقدمه ویتامین D یکی از ویتامینهای محلول در چربی است که از دیرباز کاربرد داشته است. برای مثال در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی، روغن […]
ویتامین های محلول در آب
ویتامین برای توصیف گروهی از مواد مغذی به نام ریز مغذی های ضروری به کار می رود که در مقادیر کم برای حفظ سلامتی و […]
ویتامین های محلول در چربی
ویتامین برای توصیف گروهی از مواد مغذی به نام ریز مغذی های ضروری به کار می رود که در مقادیر کم برای حفظ سلامتی و […]
معرفی ویتامین D3 و اهمیت آن
ترکیبات ﻧﻮﺗﺮﯾﺴــﯿﺘﯿﮑﺎل ﺑـﻪ اﺟﺰاﯾـﯽ از  ﻣﺎده ﻏﺬاﯾﯽ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ داﺷـﺘﻦ ﺧـﻮاص ﺗﻐﺬﯾﻪای ﭘﺎﯾﻪ، دارای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ارزﺷـﻤﻨﺪ و ﺳـﻼﻣﺘﯽ  ﺑﺨﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ […]