پروتئین‌ها
پروتئین عامل اصلی و اولیه زندگی است و بدون آن حیات ممکن نیست و کلمه پروتئین از واژه پروتئوس به معنی اولین یا اولیه گرفته […]