کربوهیدرات ها
کربوهیدرات ها توسط گیاهان ساخته شده و یکی از ارزانترین منابع تأمین انرژی هستند و از این نظر یکی از منابع غذایی عمده برای اکثریت […]