بهبود دهنده ها
نشاسته تغییر داده شده نشاسته شامل دو جزء است: یک آمیلوز و دیگری آمیلوپکتین، که در ساختمان آن تعداد بیشتری زنجیره های کوچک و انشعابات […]
افزودنیهای غذایی
بر اساس تعریف، یک ماده افزودنی، ماده ای با کاربرد خاص است که در مقادیر معین، با روش تعیین شده و برای هدفی خاص به […]