روغنهای مایع خوراکی
روغن سویا این روغن از دانه ی سویا به دست می آید. دانه ی سویا به دلیل ویژگیهای مناسب کشاورزی، داشتن چربی و پروتئین فراوان […]